A fáraók földjének Nobel-díjasa

ebook
0 értékelés (érték: 0)
„A könyv három nagy té­má­ja: az élet, a tu­do­mány és jövő - ahogy én látom." Írja a szer­ző.

Az élet: az ő élete, ahogy a kis Ahmed a Nílus menti vá­ros­ká­ból Ale­xand­ri­á­ba jut, onnan egye­nest Ka­li­for­ni­á­ba, a hí­res-ne­ves Cal­tech Egye­tem­re, ahol egy nagy­sze­rű tu­dós­csa­pat tag­ja­ként a mo­le­ku­lá­ris tör­té­né­sek, az elemi re­ak­ci­ók meg­fi­gye­lé­sé­vel fog­lal­koz­hat.

A tu­do­mány: az ő tu­do­má­nyát fem­to­ké­mi­á­nak hív­ják, mivel a femto a 10-15, azaz a mil­li­o­mod mil­li­o­mod­já­nak ez­red­ré­szé­nek ki­fe­je­zé­sé­re szol­gál, s az ilyen pa­rá­nyi idő alatt le­zaj­ló mo­le­ku­lá­ris fo­lya­ma­tok tu­do­má­nya a fem­to­ké­mia. Az ebben a röpke idő­tö­re­dék­ben alig lé­te­zők ki­mé­ré­se, vi­sel­ke­dé­sük meg­ér­té­se el­is­me­rés­re méltó. No­bel-díj­ra is.

A jövő: a kü­lön­le­ges élet­pá­lya ta­pasz­ta­la­tai alap­ján vá­zol­ja a jövőt, ami az egyip­to­mi múlt és jelen, il­let­ve az ame­ri­kai high-tech tu­do­mány kö­zött fe­szül. Ne­künk ma­gya­rok­nak kü­lö­nös és ritka ez a né­ző­pont, de jó tud­nunk, hogy neves tu­dó­sok ha­zá­ja­ként tart ben­nün­ket szá­mon.

Re­gé­nyes élet­út, értő ma­gya­rá­zat a mo­le­ku­lá­ris világ tör­té­né­se­i­ről és egy jö­vő­kép:
„vi­lág­ren­det­len­ség­ről" és ten­ni­va­lók­ról.
A fáraók földjének Nobel-díjasa ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 252 Ft

A fáraók földjének Nobel-díjasa ekönyv adatai
egyedi szavak száma 10433
ekönyv hossza 492 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Typotex
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: A fáraók földjének Nobel-díjasa
Regisztrálok