A sokarcú kép

ebook
0 értékelés (érték: 0)
Az 1982-ben meg­je­lent ta­nul­mány­kö­tet új­ra­ki­adá­sát a téma ak­tu­a­li­tá­sa in­do­kol­ja, sőt az a né­mi­leg meg­le­pő kö­rül­mény, hogy az akkor fris­sen össze­vá­lo­ga­tott szö­ve­gek azóta sem­mit sem avul­tak. A ké­pek­kel kap­cso­la­tos el­mé­le­ti vizs­gá­ló­dá­sok kö­zép­pont­já­ban vál­to­zat­la­nul az a szem­lé­let áll, amely e vá­lo­ga­tás te­o­re­ti­kus ge­rin­cét adja: az írá­sok Nel­son Good­man mun­kás­sá­ga köré cso­por­to­sul­nak. A ti­zen­hat neves szer­ző ta­nul­má­nyát adjuk közre három rész­ben.

Az el­ső­ben egyet­len írás ta­lál­ha­tó, Gombrich nagy­sze­rű, pa­ra­dig­ma-te­rem­tő át­te­kin­té­se a kép­ről. Itt je­le­nik meg elő­ször az a gon­do­lat, hogy a kép el­mé­le­té­nek egyik leg­alap­ve­tőbb prob­lé­má­ja a rep­re­zen­tá­ció mint sa­já­tos aktus.

A má­so­dik részt Good­man klasszi­kus köny­vé­nek, a Mű­vé­szet nyel­ve­i­nek két meg­ha­tá­ro­zó fe­je­ze­te ural­ja, ehhez kap­cso­ló­dik Benn­ett, Car­ri­er, Elgin és Wal­ton írása.

A har­ma­dik rész pedig a kon­cep­tu­á­lis ana­lí­zis né­hány prob­lé­má­já­ba ve­ze­ti be az ol­va­sót.

A vá­lo­ga­tás a klasszi­kus szö­ve­gek for­dí­tá­sán ke­resz­tül érin­ti a nyelv­fi­lo­zó­fia, a fej­lő­dés­pszi­cho­ló­gia, a kog­ni­tív tu­do­mány és a kom­mu­ni­ká­ció­ku­ta­tás alap­kér­dé­se­it, s mint ilyen mél­tán szá­mít­hat a szak­em­be­re­ken kívül az egye­te­mi hall­ga­tók ér­dek­lő­dé­sé­re is.
A sokarcú kép ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

2 118 Ft

A sokarcú kép ekönyv adatai
egyedi szavak száma 12721
ekönyv hossza 868 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Typotex
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: A sokarcú kép
Regisztrálok