A tudomány határai

ebook
0 értékelés (érték: 0)
„Mi­köz­ben e so­ro­kat írjuk, egy is­mert mé­dia­sztár is­ten­em­be­ri lé­nyünk­ről be­szél­get egy ki­ne­zio­ló­gus­sal egy di­va­tos rá­di­ó­ban, ahol reg­ge­len­ként köz­gaz­dá­szok és tőzs­de­szak­ér­tők gaz­da­sá­gi fo­lya­ma­to­kat ele­mez­nek. Ra­ci­o­ná­lis dön­tés­el­mé­let­re pir­kad és ezo­te­ri­ká­ra sö­té­te­dik – még egyet­len adó is sok­fé­le igaz­sá­got köz­ve­tít. Össze­fér­nek ezek egy­más­sal? Ez a kér­dés pusz­tán el­mé­le­ti­nek tűn­het, hisz nem mind tőzs­dé­zünk, és talán azt sem ért­jük pon­to­san, mi az a ki­ne­zio­ló­gia. Sze­mé­lyes éle­tünk­ben mégis szá­mos olyan dön­tést kell hoz­nunk, amely­nél sor­sunk, csa­lá­dunk és saját jö­vőnk függ attól, hogy a meg­fe­le­lő szak­ér­tők és vá­la­szok mel­lett kö­te­lez­zük-e el ma­gun­kat. Konk­rét kér­dé­sek­re konk­rét vá­la­szo­kat vá­runk. Me­lyik or­vos­hoz men­jek? Mi­lyen gaz­da­ság­po­li­ti­kát tá­mo­gas­sak a sza­va­za­tom­mal? Ve­gyek-e pi-vi­zet, ve­gyek-e mo­bil­te­le­fon­an­ten­na-le­ár­nyé­ko­lót vagy mág­ne­ses ágy­be­té­tet, ve­gyek-e ko­en­zim-tab­let­tát vagy an­ti­bio­ti­ku­mot? Ve­gyem-e meg mind? Vagy egyi­ket sem? Fej­fá­jás-csil­la­pí­tót ezek után min­den­képp venni kell.”
A könyv a tu­do­mány és nem tu­do­mány, tu­do­mány és ál­tu­do­mány prob­lé­ma­kö­rét járja körül mind a vo­nat­ko­zó el­mé­le­ti ha­gyo­má­nyok, mind pedig a hét­köz­na­pi élet gya­kor­la­ti kér­dés­fel­ve­té­se­i­nek tük­ré­ben. Sokak ér­dek­lő­dé­sé­re szá­mot tart­hat a tu­do­má­nyo­kat érin­tő szak­mai kér­dé­sek­re kí­ván­csi ol­va­só­tól (egye­te­mi ok­ta­tók és hall­ga­tók, ku­ta­tók) a tu­do­mány tár­sa­dal­mi sze­re­pét meg­ér­te­ni kí­vá­nó la­i­kus kö­zön­sé­gig.
A tudomány határai ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 724 Ft

A tudomány határai ekönyv adatai
egyedi szavak száma 12612
ekönyv hossza 657 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Typotex
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: A tudomány határai
Regisztrálok