Dialogusok az észlelésről

ebook
0 értékelés (érték: 0)
Ju­lesz Béla - aki a ma­te­ma­ti­kus Rényi Alf­rédot mes­te­rei kö­zött tart­ja szá­mon - mun­kás­sá­gát (úgy, mint mes­te­re) dia­ló­gu­sok for­má­já­ban fog­lal­ja össze. A be­szél­ge­té­sek a mai kog­ni­tív ku­ta­tás két alap­prob­lé­má­ja köré fo­nód­nak. Az egyik a tudás sze­re­pe az ész­le­lés­ben, a másik, hogy hol az ész­le­lés ha­tá­ra. A kí­sér­le­ti és el­mé­le­ti mo­del­lek­hez lát­vá­nyos ábrák tar­toz­nak, ame­lyek a vi­zu­á­lis él­mé­nyek vi­lág­szer­te is­mert szte­re­o­g­ram­ja­it is tar­tal­maz­zák, hi­szen Ju­lesz Béla volt, aki ezt a vi­zu­á­lis pa­ra­do­xont fel­fe­dez­te.
Dialogusok az észlelésről ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 567 Ft

Dialogusok az észlelésről ekönyv adatai
egyedi szavak száma 10406
ekönyv hossza 537 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Typotex
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Dialogusok az észlelésről
Regisztrálok