Hiszem vagy tudom?

ebook
0 értékelés (érték: 0)

1998 és 2005 kö­zött sze­ge­di és bécsi ma­gyar egye­te­mis­ták vi­ta­es­tek sorát ren­dez­ték a hit és tu­do­mány vi­szo­nyá­ról. A kötet a vi­ta­es­tek hang­fel­vé­te­le­i­nek szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.


Ez a hi­ány­pót­ló kez­de­mé­nye­zés teo­ló­gu­sok, hívő és ate­is­ta ter­mé­szet­tu­dó­sok és fi­lo­zó­fu­sok szá­má­ra tette le­he­tő­vé, hogy né­ze­te­i­ket nyil­vá­no­san ki­fejt­hes­sék, és egy­út­tal ins­pi­rá­ló pár­be­szé­dek­ben több­fé­le né­ző­pont­ból meg­vi­lá­gít­has­sák. És aho­gyan pár­be­széd, kér­dez­ni tudás és to­le­ráns gon­do­lat­cse­re jel­le­mez­te a vi­ta­es­te­ket, úgy a könyv is ebbe a lég­kör­be vonja be ol­va­só­ját.1998 és 2005 kö­zött sze­ge­di és bécsi ma­gyar egye­te­mis­ták vi­ta­es­tek sorát ren­dez­ték a hit és tu­do­mány vi­szo­nyá­ról. A kötet a vi­ta­es­tek hang­fel­vé­te­le­i­nek szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.

Hiszem vagy tudom? ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 252 Ft

Hiszem vagy tudom? ekönyv adatai
egyedi szavak száma 5353
ekönyv hossza 188 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Typotex
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Hiszem vagy tudom?
Regisztrálok