Tudomány és vallás

ebook
0 értékelés (érték: 0)

Tu­do­mány és val­lás­kö­zös témái, ám kü­lön­bö­ző lá­tás­mód­jai meg­annyi­tár­sa­dal­mi és pri­vát vita köz­pon­ti té­má­ját adják. E két nagy ha­gyo­mánnyal ren­del­ke­ző te­rü­let rend­sze­re­ző össze­fog­la­lá­sa­ként szé­les kör­ben, sok for­dí­tás­ban is­mert a jelen kötet, mely el­ső­sor­ban anyu­ga­ti kul­túr­kört is­mer­te­ti, így a val­lás a ke­resz­tény val­lás, a tu­do­mány pedig ter­mé­szet­tu­do­mány. Nem té­te­lez fel az ol­va­só­ról elő­ze­tes is­me­re­te­ket, így az ér­dek­lő­dő­nek ol­vas­má­nyos be­ve­ze­tő, míg BSc kur­zu­sok tan­köny­ve­ként hasz­nál­ha­tó. „A val­lás- és tu­do­mány­tör­té­ne­ti könyv ol­vas­má­nyos, lé­nyeg­re tö­rő­en meg­írt, jól for­dí­tott. Talán nyíl­tab­bak, to­le­rán­sab­bak, meg­ér­tőb­bek le­szünk­ol­va­sá­sa által! Adja Isten!” – írja az első ki­adás re­cen­zi­ó­já­ban Keszt­he­lyi Sán­dor.

Tudomány és vallás ekönyv korlátlan számban letölthető (.mobi és .epub) ekönyv olvasók számára, valamint olvasható böngészőből illetve Apple, Windows 8 és Android alkalmazással is.
ekönyv ár:

1 567 Ft

Tudomány és vallás ekönyv adatai
egyedi szavak száma 7631
ekönyv hossza 459 oldal (A5)
ebook olvashatóság
szókincs gazdagság
az ekönyv kiadója: Typotex
iPad, Iphone, Android
Kindle olvasó esetén


Írj véleményt az ekönyvről: Tudomány és vallás
Regisztrálok