Book&Walk adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Book and Walk Kft.
Képviselő: Szűcs Roland ügyvezető igazgató
Cégjegyzék szám: 01-09-963443
Adószám: 22765477-2-43
Székhely: 1092 Budapest, Erkel utca 9. Fsz. 1.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58224/2012
E-mail: info[kukac]bookandwalk.hu

1. Előzetes megállapítások
2. Fogalmak
3. Adatkezelési alapelvek
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Book and Walk honlap látogatóinak adatai
Regisztráció a Book and Walk honlapon
Egyéb adatkezelések
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
6. Jogorvoslati lehetőségek

1. Előzetes megállapítások

1.1. A Book and Walk Kft. (a továbbiakban Book and Walk, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak, úgy mint az
1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

2. Fogalmak

2.1. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2.2. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

2.3. hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.13. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Adatkezelési alapelvek

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

3.1.1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

3.1.2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

3.2. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

3.3. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.4. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.5. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.6. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.7. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
3.8. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

3.9. Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha

3.9.1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

3.9.2. az adatkezelés törvényi feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

4.1. A Book and Walk Kft. www.bookandwalk.hu portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

4.2. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adataikat adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.3. A www.bookandwalk.hu honlap látogatóinak adatai

4.3.1. Az adatkezelés célja:a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében kerülnek rögzítésre a látogatói adatok.

4.3.2. Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.3.3. A kezelt adatok köre:a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.

4.3.4. Az adatkezelés időtartama:a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

4.3.5. A szolgáltató a személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.4. Regisztráció a Book and Walk weboldalon

4.4.1. A Book and Walk weboldal egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
4.4.2. Az adatkezelés célja:a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a bemutatkozás megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása, hírlevél küldése, elektronikus hirdetés küldése, visszaélések megelőzése és felderítése, nyeremények postázása.

4.4.3. Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

4.4.4. A kezelt adatok köre:felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, cím, nem, telefonszám, születésnap, beszélt nyelvek, adószám, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja és IP címe, a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások.

4.4.5. Az adatkezelés időtartama:az utolsó belépéstől számított 2 év.

4.4.6. Nyilvánosságra hozatal:azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.

4.4.7. A felhasználók feliratkozhatnak az általános, és a különleges akciókról szóló hírlevelekre, valamint a Book and Walk szerződéses partnereinek (a továbbiakban: partnerek) hírleveleire is. Leiratkozni a levelek láblécében található módon lehet.

4.4.8. Adatkezelők: a Book and Walk partnereinek hírlevelére történő feliratkozás esetében az Adatkezelő a 4.4.4. pontban megjelölt adatokat a partnereivel együttesen kezeli, és a regisztrációt követően a partnereknek továbbíthatja.

4.4.9. A személyes adatok módosítására és törlésére az „Adatmódosítás” gombra kattintva van lehetőség.

4.4.10. Az adatkezelés nyilvántartási száma:bejelentés alatt.

4.5. Tartalom és információ megosztás

4.5.1. A felhasználók által megosztott tartalomért a felhasználó felel, különös tekintettel a személyes adatokat (pl.arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználó feladata.

4.6. Egyéb adatkezelések

4.6.1. A fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelő az adatfelvételekor ad tájékoztatást.

4.7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

4.7.1. Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál találhatók meg.

4.7.2. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hiteles és hitelesítése biztosított legyen; a változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

5.1.1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

5.1.2. személyes adatainak helyesbítését, valamint

5.1.3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

5.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

5.3. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

5.4. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásánaktörvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróságvagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

5.5. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.6. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

5.6.1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

5.6.2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

5.6.3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.7. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

5.8. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

5.9. Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

5.10. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.11. Amennyiben a Book and Walk Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája merül fel, kérjük jelezze az adatvedelem@booknwalk.com email címen.

6. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál élhetnek:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: (06) 1-475-7186, 475-7100
Telefax:(06) 1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

A jelen Adatkezelési Szabályzat a http://bookandwalk.hu honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Book and Walk Kft. a jelen Szabályzatot bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a a honlapon történő megjelenítéssel lépnek hatályba.

Budapest, 2012. március