Felhasználási feltételek - Book and Walk Kft.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. „Szabályzat”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.bookandwalk.hu internetes portál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza és kötelező mind a regisztrációval rendelkező, illetve a regisztrációval nem rendelkező személyek részére;

1.2. „Weboldal”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.bookandwalk.hu internetes portál, webáruház, valamint facebook áruház és mobil kliensek;

1.3. „Szolgáltató”: Book and Walk Kft. (1094, Budapest, Erkel utca 9. Fsz. 1.)

1.4. „Látogató”: a Weboldal látogatója;

1.5. „Jogosult”: azok a regisztrációval rendelkező személyek (pl. szerzők, kiadók, szerkesztők, fordítók, stb.), akik a Weboldalon szerzői jogi védelmet élvező tartalmak felhasználására engedélyt adnak Szolgáltatónak.

1.6. „Vásárló”: azok a regisztrációval rendelkező személyek, akik a Weboldalon Termékeket vásárolnak illetve a Weboldal valamely díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatását igénybe veszik;

1.7. „Szerződés”: a Jogosult vagy a Vásárló és Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás (egyedi szerződés, illetve mintaszerződés), amely tartalmát tekintve a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének egyedi feltételeit és adatait, vagy Termékek vásárlásának egyedi feltételeit és adatait tartalmazza.

1.8. „Termékek”: a Szolgáltató által a Weboldalon lehívásra hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tett szerzői jogi védelem alatt álló Művek (pl. e-könyv, hangoskönyv, animáció, album, fotó, vektrografika, e-learning anyagok); illetve a Művek megjelenítésére szolgáló, a Szolgáltató által értékesített tábla pc-k, e-könyv olvasók, illetve ezek kiegészítő kellékei;

1.9. „Értékelés”: a Vásárlóknak nyújtott szolgáltatás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy véleményt nyilváníthassanak a Termékekről;

1.10. „Keresés”: a Látogatóknak és a Vásárlóknak nyújtott szolgáltatás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy kulcsszavak, földrajzi helyek, időszak, alapján Termékeket keressenek és jelenítsenek meg a weboldalon;

1.11. „Betekintés”: Valamely digitális tartalom egy részének megtekintése.

1.12. „Ajándék lista”:Olyan digitális vagy fizikai termékek összessége, amelyeket a regisztrált személy szívesen megkapna ajándékba.

1.13. „Ajándékozás”: Az ajándékozás során egy regisztrált ügyfél e-könyvet vásárol egy másik, reisztrált ügyfél, nem regisztrált személy, vagy szervezet számára. Az ajándékozott személy tájékoztató e-mailt kap az ajándékozó regisztrált e-mail címéről.

1.14. „Közösség létrehozása”:Adott, regisztrált személy kezdeményezésére és a másik személy elfogadása esetén mindkét személy ismerősei közé felkerül a másik személy.

1.15. „Ptk”: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

1.16. „Szjt”: a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény;

1.17. „Elkertv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény;

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Jelen Szabályzat tartalmazza a Szolgáltató és a Weboldalt használó harmadik személyek között létrejött jogviszonyokban a felek jogait és kötelezettségeit.

2.2. Művek feltöltése a Weboldalra, továbbá Termékek vásárlása/letöltése a Weboldalról a Szolgáltató és a Jogosultak, illetve a Vásárlók között írásban létrejött Szerződések (egyedi szerződések, illetve mintaszerződések) alapján történik. Jelen Szabályzat a Szerződések elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában, így a Szerződés aláírásával a Szabályzat tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

2.3. Jelen Szabályzat valamennyi Szerződésre irányadó, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik.

2.4. A Szabályzat szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést elfogadják az értesítések hivatalos formájának megrendelés, visszaigazolás, megrendelés módosítás, stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. Ezen változásokról, hibákról a feleknek lehetőségeikhez mérten minél hamarabb értesítenie kell egymást. A Jogosultak és a Vásárlók postacím, illetve e-mail cím változásából és szolgáltatóik (postai, internet szolgáltatás) érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A Weboldal egyes szolgáltatásai kizárólag díjfizetés ellenében, Szerződés alapján vehetőek igénybe. A Szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a Jogosult vagy a Vásárló neve, székhelye, (természetes személy esetén lakcíme), adószáma, (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, az aláírásra jogosult képviselő(k) neve, aláírása, az igényelt megjelenés dátuma, a Termék megnevezése, a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége, illetve minden egyéb, a Szolgáltató által kért adatot, amennyiben ez szolgáltatáshoz szükséges.

3.1.1. Feltöltés

3.1.1.1. A feltöltéshez regisztráció szükséges a Weboldalon. A Szolgáltató és a Jogosult között a Jogosult Művének a Weboldalon lehívásra hozzáférhetővé tételére szolgáló Szerződés (amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak) határozott időre jön létre attól a naptól kezdődően, amikor Jogosult a Weboldalon felhasználásra felajánlja Szolgáltatónak a Művet és az ajánlatot Szolgáltató elfogadja, addig a napig, amíg Szolgáltató a Művet lehívásra hozzáférhetővé teszi. A Mű lehívásra hozzáférhetővé tételére kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor.

3.1.1.2. Jogosult tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll visszautasítani, illetve megszüntetni olyan Művek lehívásra hozzáférhetővé tételét, amelyek sértik a hatályos jogszabályokat, illetve amennyiben Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

3.1.1.2.1. a Mű tartalma a közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható, vagy tartalmuk nem egyeztethető össze Szolgáltató vagy a Weboldal szellemiségével, profiljával;

3.1.1.2.2. a Mű tartalma a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértené,

3.1.1.2.3. a lehívásra hozzáférhetővé tétel technikai vagy terjedelmi okokból nem teljesíthető,

3.1.1.2.4. Mű tartalma az Szjt. rendelkezéseibe ütközik

3.1.1.2.5. a Mű harmadik személy személyiségi jogait sérti;

3.1.1.2.6. a Mű felhasználását harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;

3.1.1.2.7. a lehívásra hozzáférhetővé tétel jelen Szabályzat rendelkezéseit sértené.

3.1.2.3. A 3.1.1.2. pontban megjelölt esetekben a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles szolgáltatást teljesíteni, ha a Szerződés már létrejött. A Jogosult ezzel kapcsolatban semmiféle kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3.1.2.4. A Szolgáltató a Mű közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Jogosult szerezze be az eljáró hatóság, illetve bíróság jogerős határozatát, illetve a szerzői jogi jogosult nyilatkozatát arról, hogy a Mű annak közzététele esetén nem ütközne az Szjt. rendelkezéseibe. Ebben az esetben a fenti dokumentumok átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Művet, ha a Szerződés már létrejött. A Jogosult ezzel kapcsolatban semmiféle kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3.1.2.5. A Szolgáltató a Jogosulttól a szolgáltatás teljesítéséhez kapott minden dokumentumot, adatot, illetve a Szerződések adatait a teljes védelmi idő lejártáig megőrzi.

3.1.2.6. A Jogosult a feltölteni kívánt kívánt Művet elektronikus úton (e-mail), a www.bookandwalk.hu portál felületén megadott instrukciók alapján docx, epub, pdf vagy prc formátumban köteles átadni Szolgáltatónak.

3.1.2.7. A Jogosult a Szolgáltató részére az alábbi, területi korlátozás nélküli felhasználási jogokat biztosítja a teljes védelmi időre:

3.1.2.7.1. Kizárólagos, vagy nem kizárólagos jogot arra, hogy Szolgáltató a Művet lehívásra hozzáférhetővé tétel útján a nyilvánossághoz közvetítse;

3.1.2.7.2. Kizárólagos vagy nem kizárólagos jogot arra, hogy a Szolgáltató a Művet elektronikus eszközökkel történő másolatok készítése útján többszörözze;

3.1.2.7.3. Kizárólagos vagy nem kizárólagos jogot arra, hogy Szolgáltató a Művet terjessze;

3.1.2.7.4. Nem kizárólagos jogot arra, hogy a Szolgáltató a Művet elektronikus eszközök segítségével tárolja;

3.1.2.8. Jogosult hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltatónak a 3.1.2.7. szerint biztosított felhasználási jogokat Szolgáltató harmadik személyek részére is átengedje.

3.1.2.9. A Jogosultnak lehetősége van az általa feltöltött Művek értékesítési árának meghatározására.

3.1.3. Letöltés

3.1.3.3. A letöltéshez regisztráció szükséges a Weboldalon. A Szolgáltató és a Vásárló között a Szerződés (amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak) határozott időre jön létre attól a naptól kezdődően, amikor a Vásárló a Weboldalon lehívásra hozzáférhetővé tett Művet letölti, addig a napig, amíg Szolgáltató a Vásárlónak a Szerződéssel megszerzett felhasználási jogokat biztosítani tudja. A letöltésre kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor.

3.1.3.4. Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi, területi korlátozás nélküli felhasználási jogokat biztosítja a Szerződés időtartamára:

3.1.3.4.1. Kizárólagos jogot arra, hogy Vásárló a Művet 1 (egy) alkalommal, elektronikus eszközökkel történő másolat készítése útján többszörözze (letöltse);

3.1.3.4.2. Nem kizárólagos jogot arra, hogy a Szolgáltató a Művet elektronikus eszközök segítségével tárolja;

3.1.3.5. Vásárló a Művet sem részben, sem egészben nem változtathatja meg, nem fordíthatja le, nem készíthet belőle film-vagy video, illetve hanganyagot. Vásárló kizárólag a részére a 3.1.3.4. pontban, meghatározott felhasználási cselekményekre jogosult.

3.1.4. Termékvásárlás

3.1.4.3. A Szolgáltató és a Vásárló között a Szerződés (amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak) határozott időre jön létre attól a naptól kezdődően, amikor a Vásárló a Szolgáltató által értékesítésre felajánlott Termékeket megrendeli, és a vételárat Szolgáltatónak megfizeti, addig a napig, amíg Szolgáltató által a Vásárlónak biztosított garanciális jogok érvényben vannak.

3.1.5. Amennyiben alapos kétség merül fel a Vásárló fizetési készségével, illetve fizetőképességével szemben (így például, ha ellene felszámolási eljárás indul), úgy Szolgáltatónak jogában áll a Szerződéstől egyoldalúan elállni. Az elállásról Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

3.1.6. A Szolgáltató a Vásárlótól a szolgáltatás teljesítéséhez kapott minden dokumentumot, adatot, illetve a Szerződések adatait a Szerződés lejártától számított 5 évig megőriz.

4. SZAVATOSSÁG

4.1. A Jogosult szavatolja, hogy a jelen Szabályzat 3.1.1. pontja szerint a Szolgáltatónak felhasználásra átadott Mű tartalma nem ütközik jogszabályba, különösen nem az Szjt. rendelkezéseibe, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait (beleértve a védjegy, adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszéd os jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták.

4.2. Amennyiben Jogosult a jelen Szabályzatban vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság stb.) lép fel a Szolgáltatóval szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző Művek kijavításának, helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.

5. DÍJAZÁS, KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

5.1. Feltöltés

5.1.2. Szolgáltatót a Művek Weboldalon lehívásra való hozzáférhetővé tételéért a díjazás illeti meg. A fizetési lehetőségek módját a Szolgáltató a Weboldalon tünteti fel, elektronikus fizetési opciók formájában. Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy Szolgáltató a a számlákat az elektronikus fizetési tranzakció lezárultát (a díj jóváírása szolgáltató bankszámláján) követően. A Jogosult a számla kifogásolására, annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül jogosult. A 3 munkanapon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Jogosult tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. Késedelmes fizetés esetén a Jogosult köteles a Ptk. 311.- 301./A (2) szerinti mértékű késedelmi kamatot Szolgáltatónak megfizetni. Szolgáltató késedelmes fizetés esetén megtagadhatja további megrendelések teljesítését, vagy azt egy meghatározott összegű és idejű előleg fizetésétől teheti függővé. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését bármikor érvényesítse.

5.2. Letöltés

5.2.2. Jogosultat a Szolgáltató által lehívásra hozzáférhetővé tett, és Vásárlók által letöltött Művek után díjazás illeti meg. Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy Szolgáltató a Jogosultnak biztosított, lekövethető negyedéves elszámolás alapján, a Jogosult jogosultsági körébe tartozó letöltött Művek után járó jogdíjakat a Jogosult által a tárgyidőszakot követő 5. munkanapig kiállított számla ellenében, vagy Szerződés alapján, 8 naptári napos fizetési határidővel fizeti meg. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató köteles a Ptk. 311.- 301./A (2) szerinti mértékű késedelmi kamatot Jogosultnak megfizetni. Amennyiben a negyedéves tárgyidőszak elszámolása alapján a Jogosultnak járó díjak teljes összege nem éri el a bruttó 10.000 forintot, a kifizetés csak a következő negyedéves tárgyidőszakban esedékes, illetve abban a negyedéves tárgyidőszakban, amelyben a Jogosultnak járó díjak összege eléri a bruttó 10.000 forintot. Amennyiben a díjak egy év eltelével sem érik el a bruttó 10.000 forintot, úgy Szolgáltató kisebb összeget is megfizeti Jogosult részére.

5.2.3. Szolgáltató minden esetben fenntartja a kompenzáció jogát az olyan szolgáltatásainak összegére nézve, amelyeket a Jogosult még nem fizetett meg a részére.

5.3. Termékvásárlás

5.3.2. A Vásárlók által Szolgáltatótól megrendelt Termékek bruttó fogyasztói árát a a Szolgáltató a Weboldalon tünteti fel. Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, a Termékek vételárát a Vásárlók a megrendeléssel egyidejűleg fizetik meg.

5.3.3. A vásárláshoz regisztráció szükséges a Weboldalon. A Vásárló a választott felhasználónevével és jelszavával beléphet a webshopba, ahol a Termékeket a kosárba rakva feladhatja megrendelését. A Termékek regisztráció során megadott adatoknak megfelelően kerülnek kiszállításra. Szolgáltató a műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja.

5.3.4. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően a Termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül Vásárló indoklás nélkül elállhat a Szerződéstől. Az elállási jog kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amelyek bontatlan vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban, kifogástalan állapotban jutnak vissza a Szolgáltatóhoz. A Termékek vételárát Szolgáltató személyes visszajuttatás esetén 8 munkanapon belül, a postán vagy futárszolgálattal visszajuttatott Termékek vételára pedig a kézhezvételt követő naptól számított 8 munkanapon belül téríti vissza a Vásárlónak.

5.3.5. A Termékekre Szolgáltató az átadástól számított 12 hónapig jótállást vállal - kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű jótállással hozza forgalomba termékét Magyarországon. A Szolgáltató minden esetben a gyártók által megszabott gyári garanciaidőkkel dolgozik, illetve gyári jótállási jegyet ad készülékeihez. A vásárlás utáni 3 munkanap ún. cseregarancia, ha ez idő alatt hibásodik meg illetve derül ki egy készülékről, hogy gyári hibás, Szolgáltató a lehető leghamarabb kicseréli egy ugyanolyan típusú Termékre. Szolgáltató minden termék mellé a gyártó vagy nagykereskedő által biztosított termékinformációs anyagot biztosítja. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

5.4. A Weboldalon szereplő kedvezmények csak meghatározott időtartamon belül érvényesíthetőek. Az kedvezményre a Jogosult vagy Vásárló csak akkor jogosult, ha a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Terméket megvásárolja, vagy a Művet feltölti illetve letölti.

5.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy meghatározott időszakokban bizonyos szolgáltatásaira, illetve termékeire nézve egyedi árakat alkalmazzon.

5.6. A Szabályzat változását Szolgáltató köteles a változást megelőzően legalább 15 naptári nappal a közölni a Jogosultakkal. Aki a korábbi Szabályzatnak megfelelően kötött szerződést Szolgáltatóval, arra az új Szabályzat rendelkezései csak annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a szerződés eredeti határidejéig.

6. REKLAMÁCIÓ

6.1. Ha egy Mű teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és a Jogosult a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a jelen Szabályzatban rögzített határidőben közölte Szolgáltatóval, jogosult az alábbi sorrendben:

6.1.2. a Mű kijavítását kérni, vagy amennyiben ez nem lehetséges

6.1.3. árkedvezményt kérni, illetve

6.1.4. az arányos díj visszafizetését kérni.

7. ADATVÉDELEM

7.1. Azon adatokat, melyeket a Jogosultak vagy a Vásárlók szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan bocsátanak Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató csak adatvédelmi törvény, illetve a felek között létrejött szerződés rendelkezésének megfelelően használhatja fel.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban (as is) nyújtja, a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így például, de nem kizárólagosan az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért.

8.2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

8.3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

8.4. Amennyiben bármely személy a saját weboldalán a Weboldalra, vagy annak bármelyik elemére mutató linket (hiperhivatkozást) kíván elhelyezni, azt eltérő egyedi megállapodás hiányábana következő módon teheti meg:

„BookandWalk logó www.bookandwalk.hu

aloldal közvetlen deep linkje”

8.5. A Weboldal tartalmának a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben haladéktalanul jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

8.6. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely személy a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy ezen személy felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés abban az esetben is alkalmazható, ha más személyek adataival történik visszaélés.

8.7. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen túl Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

8.8. Az „Értékelés” szolgáltatás a Vásárlók véleménynyilvánításán alapul és nem tükrözi a Szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából adódó esetleges károkért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de fenntartja a lehetőséget arra, hogy az adott véleményt minden további intézkedés nélkül törölje.

8.9. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott személy tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Vásárlók, vagy a Látogatók, illetve Jogosultak által okozott, vagy egyébként a magatartásukkal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

8.10. Amennyiben a Vásárlók, vagy a Látogatók, illetve a Jogosultak magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, úgy Szolgáltató törölheti ezen személyek regisztrációját, továbbá a fentiek kötelesek minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót bármely jogellenes magatartásuk miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy törölje, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy bármely egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

9.2. Szerződést kötő felek, a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért felek anyagi felelősséggel tartoznak.

9.3. Felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék.

9.4. Ha Szolgáltató valamely, jelen Szabályzatban meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Szolgáltató lemondott. A fentiekben a Szolgáltató részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Szolgáltató rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.

Jelen Szabályzat rendelkezései 2011. november hó 15. napjától visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a Szerződéseken, illetve a mintaszerződéseken a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.bookandwalk.hu weboldalon kerül közzétételre.

Budapest, 2012. március